Medisch telesecretariaat Online agenda Referenties Impulseo Tarieven Nieuws Contact

Financiële tussenkomst voor huisartsen

Extra troef: Solutel maakt uw dossier klaar voor indiening Doel Dankzij Impulseo III  zorgt het Impulsfonds voortaan ook voor een tegemoetkoming in een deel van de kosten verbonden aan de afsluiting van een dienstencontract met een medisch telesecretariaat. Zowel de individueel erkende huisarts als de huisartsengroepering hebben recht op dergelijke steun. Welke tussenkomst? Voor de individueel erkende huisarts is het bedrag van de tegemoetkoming gelijk aan de helft van de werkelijke kosten met een maximum van 3.474 EUR/jaar. De individuele huisarts moet wel minstens 150 Globaal Medische Dossiers (GMD) beheren. Voor de huisartsengroepering is het bedrag van de tegemoetkoming gelijk aan de helft van de werkelijke loonkost met een maximum van 3.474 EUR/jaar per erkende huisarts die deel uitmaakt van een huisartsengroepering onder volgende voorwaarden: er is een samenwerkingsakkoord tussen de erkende huisartsen van de groepering de groepering beheert minstens 150 Globaal Medische Dossiers (GMD) vermenigvuldigd met het aantal erkende huisartsen die het samenwerkingsakkoord hebben ondertekend. Artsengroeperingen Er is sprake van een groepering als minstens 2 erkende huisartsen samenwerken, ofwel op dezelfde installatieplaats, ofwel op verschillende installatieplaatsen die zich in dezelfde huisartsenzone of in twee aan elkaar grenzende zones bevinden. Samenwerkingsakkoord De samenwerking moet vastgelegd worden in een schriftelijk samenwerkingsakkoord dat de volgende bepalingen bevat: de manier waarop het bedrag van de tussenkomst wordt verdeeld; de modaliteiten voor intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen; de modaliteiten voor het raadplegen van de Globaal Medische Dossiers, rekening houdend met de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; de regels volgens welke beslissingen worden genomen; de procedure volgens welke het samenwerkingsakkoord kan worden beëindigd. Globaal Medisch Dossier (GMD) De erkende huisarts of de groepering die een beroep doet op dit onderdeel van Impulseo III moet een minimum aantal GMD’s beheren. Om dat minimum te bepalen, moet rekening worden gehouden met het aantal beheerde GMD’s in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Het Participatiefonds beheert uw aanvraag  Het RIZIV heeft een overeenkomst gesloten met het Participatiefonds voor het beheer van Impulseo III. U kunt een tegemoetkomingsaanvraag indienen via een van de artsensyndicaten of een van de steunpunten waarmee het Participatiefonds samenwerkt. (Zie website van het Participatiefonds www.fonds.org) De tegemoetkomingsaanvraag in de loop van een bepaald jaar (voor de loonkosten van het voorgaande jaar) moet uiterlijk op 30 juni van dat jaar worden ingediend. Contacteer ons gerust voor meer info via 0800 206 06 of info@solutel.be
Bereken je tijdswinst  druk dit formulier af en bereken hoeveel tijd je maandelijks spendeert aan de telefoon
© Et amet ipsum laboris in anim eiusmod et aute deserun
SOLUTEL Hasselt T 011 260 180 Antwerpen T 03 369 05 25 E info@solutel.be
> telesecretariaat > telefonisch onthaal > medisch telesecretariaat > afsprakenbeheer
> telefoonpermanentie > agendabeheer > telefoonservice > contact center
Impulseo